Нашите услуги обхващат всички етапи на реализацията на един проект:

евро проекти

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

 • Предоставяне на информация за текущите финансиращи програми и за условията за кандидатстване по грантовите схеми на Оперативните програми на ЕС, Програма за развитие на селските райони, Националния иновационен фонд и други европейски програми и конкурси.
 • Подпомагане на клиента при самостоятелна разработка на проектно предложение за кандидатстване по различните финансиращи програми.
 • Подпомагане на клиента при самостоятелна подготовка на документация за тръжни процедури (доставки, услуги) , по правилата на Оперативните програми и по правилата на ЗОП.

www.eufunds.bg

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 • Изготвяне на проектна документация /бизнес план, апликационна форма, бюджети/ по финансиращите програми –  Оперативните програми на ЕС, Програма за развитие на селските райони, Националния иновационен фонд и други европейски програми в съответствие с насоките за кандидатстване по съответната програма и нормативните документи по различните програми.
 • Координиране навременната подготовка на придружителните документи, необходими при окомплектоване на проектното предложение в съответствие с изискванията на конкретната процедура за безвъзмездна помощ на съответната финансиращата институция
 • Подаване на проектните предложения и проследяване на резултатите от междинното оценяване

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ:

 • Провеждане на мониторинг върху реализацията на проекта.
 • Предоставяне на помощ при подготовката и провеждането на тръжните процедури.
 • Предоставяне на помощ при изготвяне на междинните и финални технически и финансови отчети.
 • Поддържане на комуникация с донорската организация по време на проекта и следене на авансовото, междинните и финалното плащане по одобрения за финансиране проект.

МАРКЕТИНГ ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА

“Времето, отделено за проучване, не е загубено време.”
Сан Тцу, ІV в.пр.н.е.

Предлагаме лични консултации и изследване на пазара за инвестиционните възможности и потенциални пречки, които могат да се срещнат в България, маркетингови проучвания в бизнес секторите, които ви интересуват.

Маркетинговото проучване включва:маркетинг

 • дефиниране на проблема;
 • изброяване на факторите, които ще се проучват;
 • събиране на нужната информция във връзка с проблема ;
 • разкриване/намиране/идентифициране на решение ;
 • развитие на план;
 • оценка на резултатите.