Земеделските кредите са специално разработени продукти за земеделски производители от ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ, с цел осъществяване на инвестиции или осигуряване на оборотни средства.

Финансиране срещу субсидия за обработваема площ

Земеделски кредитТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ  предлагат овърдрафт за земеделски производители-бенефициенти по субсидии от ДФЗ за обработваеми площи. Този продукт е предназначен за физически лица, регистрирани като земеделски производители, както и юридически лица или еднолични търговци, развиващи дейност, свързана с обработване на земеделска земя, които са одобрени за получаване на субсидия от ДФ "Земеделие”.

Чрез този кредитен продукт Вие може да се възползвате от финансиране за оборотни средства след получаване на одобрение за субсидия от ДФ „Земеделие”. Средствата от кредита може да използвате за всички дейности, свързани с обработката на земя - оран, засяване, торене.

Овърдрафт за земеделски производители-бенефициенти по субсидии от ДФЗ за обработваеми площи.

 

Финансиране срещу складови записи

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ предлагат оборотно финансиране обезпечено със зърно, предадено на отговорно пазене в приемливи за тях Лицензирани Публични складове. Условията са индивидуално договорени и съобразени с нуждите на всеки един клиент.

Складовите записи, които Банките приемат за обезпечение, могат да бъдат на ечемик, пшеница, слънчоглед, царевица и рапица.

 

Финансиране срещу залог на зърно в регистрирано зърнохранилище

земеделски кредитТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ предлагат оборотно финансиране, обезпечено със залог на зърно, предадено на отговорно пазене в регистрирани зърнохранилища. Условията са индивидуално договорени и съобразени с нуждите на всеки един клиент условия.

Зърнените култури, които ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ приемат за обезпечение, могат да бъдат ечемик, пшеница, слънчоглед, царевица и рапица.

Финансиране по Програма за развитие на селските райони

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ са партньор на Национален Гаранционен Фонд ЕАД (НГФ) и Държавен Фонд Земеделие (ДФЗ), като чрез това партньорство се стремят да предлагат по-облекчени условия за финансиране на клиенти от сектор Земеделие при реализирането на инвестиционни проекти.

Финансиране по Оперативни програми на ЕС 2014-2020

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ предлагат специализирани схеми за целево финансиране на инвестиционни разходи, свързани с изпълнението на одобрени проекти по Оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г., предпроектно и следпроектно финансиране, както и допълнителни кредити за финансиране разходите за ДДС.

Целеви кредит за изпълнение на инвестиционни разходи по ОП

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ предоставят възможност за ползване на специализиран инвестиционен кредит за технологично развитие и модернизация на предприятия и лица, упражняващи стопанска дейност, които имат одобрен проект по мерки на Оперативните програми на ЕС за периода 2014-2020 г.

Финансирането се осъществява при облекчени условия за обезпеченост и атрактивни цени с оглед вида и срока на искания кредит. За обезпечение се приемат активите, обект на финансиране по проекта, бизнес и лични недвижими имоти, както и друг вид приемливи за банката активи. Лимитът се погасява частично или напълно с размера на получената безвъзмездна финансова помощ.

Кредит за предпроектно и следпроектно финансиране

Финансиране на разходи по изработка на проекти и консултации във връзка с участието Ви по програми и мерки на ЕС за Програмен период 2014-2020 г., разходи по пускане в експлоатация на специализирано оборудване и допълнително оборотно финансиране за стартиране на дейност, включена в одобрен проект по Оперативна програма на ЕС.

Финансирането се осъществява при облекчени условия и съобразено с цялостното реализиране на одобрения проект по конкретната програма на ЕС.

ДДС кредит и кредитна линия

Специализиран кредит за покриване на разходите по Данък Добавена Стойност ( ДДС) във връзка с изпълнението на одобрени разходи по Оперативна програма на ЕС за програмен период 2014-2020 г. Възможност за ползване на кредитен ресурс без допълнително обезпечение и съобразен с цялостното изпълнение на одобрения проект по конкретната програма на ЕС.

Национален Гарнционен Фонд ЕАД

Гаранционна схема за финансиране на проекти, одобрени по мерки 121, 122 и 123 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР).

www.ngf.bg

Държавен Фонд Земеделие

Схема за финансиране на проекти, одобрени по мерки 121, 122, 123, 223, 226, 311 и 312 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

www.dfz.bg