jeremie

Видове кредити

  • Инвестиционни кредити със срок до 10 г.
  • Овърдрафти и Револвиращи кредити за оборотни средства със срок от 1 до 3 години, но с падеж не по-късен от 31.12.2015 г.

Размер на финансиране

Изчислява се в зависимост от размера на получената минимална помощ (de minimis). В случай че кредитополучателят не е получавал такава в рамките на последно приключилите 3 финансови години, размерът обикновено варира в рамките на 1,875 - 2 милиона евро.

Валута

BGN и EUR

JEREMIEЦенови условия

  • Преференциални лихвени нива.
  • Лихвата се формира от EURIBOR/SOFIBOR + надбавка в зависимост от валутата на кредита.

Обезпечение

Облекчени изисквания към обезпеченията по кредитите.
 

Предимства от финансиране по инициатива „JEREMIE”

  • Увеличени възможности за финансиране.
  • Гъвкави условия.
  • По-ниски такси.
  • По-ниски лихви.
  • Облекчени изисквания към обезпеченията.
  • Европейска гаранция, без такса за включване в програмата.

jeremie.bg