Търсите най-доброто финансово решение за Вашия бизнес?

Ние ще Ви намерим най-добрия вариант, който ще реши Вашите конкретни нужди от финансиране – по отношение на размер, погасителен план, срок на кредита.

Ние ще Ви съдействаме за подготовката на документи при кандидатстване за кредит.

Ние ще Ви изготвим :

 • Бизнес план
 • Прогнозни паричните потоци за периода на кредита;
 • Финансова оценка и анализ на инвестиционния проект;
 • План за разплащане на инвестиционния проект;

Какви са различните видове фирмени кредити?

Кредити за оборотни средства - целта на този кредит е да покрие текущите нужди на компанията. В зависимост от необходимия размер, кредитът може да е обезпечен или необезпечен.

 • Стандартен кредит за оборотни средства
 • Револвиращ кредит
 • Овърдрафт
 • Факторинг

Инвестиционни кредити - целта на този кредит е да осигури дългосрочен финансов ресурс за закупуване на дълготрайни материални активи – покупка на предприятия, недвижими имоти, ново строителство, ремонтни дейности, покупка на машини или оборудване. Размерът, срокът и цената на кредита се определят от потребностите на клиента, вида на обезпечението, както и риска при конкретната сделка.

 • Стандартен инвестиционен кредит
 • Кредити за стопански субекти, които кандидатстват за финансова подкрепа по обявените Оперативни програми на Европейския съюз

Какви други банкови продукти са необходими за вашия бизнес?

 • Откриване на разплащателнии и набирателни сметки
 • Депозиране и др.